Õppetöö

Praktika


Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.

Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord–Riigi Teataja)

Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.

Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord–Riigi Teataja)

Õpilasele

Praktika korraldust koolis reguleerib Rakvere Ametikooli Õppekorralduseeskirja Lisa 6. Praktika läbiviimise tingimused ja kord.

Igaks õppeaastaks koostatakse õppetöögraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2022/2023 õppeaasta õppetöögraafikut Tahvlis.

Praktika sooritamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  •  Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte)
  •  Praktikapäevik (õpilase poolt täidetud Tahvlis)
  •  Praktikaaruanne (kirjutatud praktikaaruande koostamise juhendi järgi)
  •  Ettevõtte hindamisleht
  •  Praktika esitlus (kaitsmiseks)