Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa


Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Avatud õpe

Avatud õpe sobib kõigile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe õpilastega omandada teadmisi lisaerialal või mõnes üksikus õppeaines. Võimalik on koostada endale individuaalne õpingukava, valides huvipakkuvaid aineid ühest või mitmest erinevast õppekavast.

Läbitud õppeainete kohta väljastatakse tunnistus ja/või tõend. Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EKAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

Õppimine on tasuline. Õppeteenustasu oleneb õpingute mahust ja valitud ainetest.

Mida saab õppida?

Avatud õppe kaudu saab liituda õpperühmaga siis, kui õpilastest kohti üle jääb. Vabade õppekohtade nimekirja avaldame septembris ning täiendame seda jooksvalt aastaringselt.

Õppijaga sõlmitakse koolitusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik esitada avaldus, haridust tõendava dokumendi originaal ja koopia ning isikut tõendav dokument.

Avatud õpe 2021/22

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava: Ehitusviimistlus

Erikujuliste plaatidega plaatimine maht 180 tundi 10.01.22 - 20.02.22
Plaatimine maht 90 tundi 21.02.22 - 07.03.22
maht 100 tundi 14.03.22 -17.04.22
Rullmaterjalid maht 120 tundi 31.01.22 - 27.02.22
maht 90 tundi 28.02.22 - 20.03.22
Dekoratiivviimistlus maht 150 tundi 21.03.22-18.04.22
maht 150 tundi 24.04.22 - 01.05.22
Müüritööd maht 180 tundi 09.05.22 - 19.06.22

Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppekava: Logistik

OSTMINE JA KAUBAVARUDE TÄIENDAMINE

Maht 6 EKAP

20.11.2021
04.01.2022
07.01.2022
08.01.2022
18.02.2022
11.03.2022

TEEMA 1 - NÕUDLUS TARNEAHELAS

Nõudlus tarneahelas. Nõudlust mõjutavad muutujad. Nõudluse liigid. Tuletatud nõudlus. Sõltumatu nõudlus. Sõltuv nõudlus. Horisontaalne ja vertikaalne sõltuvus. Nõudluse prognoosimine lühiperioodiks. Nõudluse prognoosimine müügihooajaks. Ebatäpse prognoosimise põhjused.

TEEMA 2 - VARUD TARNEAHELAS

Varud tarneahelas. Varude võimalik jaotumine tarneahelas. Varude liigid. Varude suurus ja koosseis ettevõttes. Varude suurust põhjustavad/ mõjutavad tegurid. Valdkonnad, mida mõjutavad varude juhtimise otsused. Varude haldamine, juhtimine ja kontroll. Varude juhtimistegevused ettevõttes. Varude kajastamine ettevõtte majandustarkvaras. Peamise probleemid varude juhtimisel ettevõttes ja tarneahelas. Tulemuslik varude juhtimine. Varude kontroll ettevõttes. Varude likviidsuse tuvastamine. Inventeerimine. Varud ettevõtte raamatupidamises. Varud ettevõtte finantsjuhtimises. Simulaator 7 ja ChainSIM ärisimulatsioon.

TEEMA 3 - VARUDE TÄIENDAMISE MEETODID

Varude juhtimise levinumad meetodid. Visuaalse jälgimise meetodid. Min-max meetod. Kahe kasti meetod. Analüütilise jälgimise meetodid. Tellimispunkti meetod. Tellimisperioodi meetod. Kombineeritud meetod. Varude juhtimise põhimõtted tootmises, hulgikaubanduses ja jaekaubanduses. Peamised probleemid varude juhtimisel. Kriteeriumid varude juhtimise meetodi valikul.

TEEMA 4 - VARUD JA KULUD, VARUDE ANALÜÜS

Varude soetamisega seotud kulud. ostukulud. Tellimiskulud. vastuvõtukulud. Varude hoidmisega seotud kulud. Hoiustamise kulu. Kapitalikulu. Teeninduskulu. Riskikulu. Säilituskulu suhtarv. Varude puudumiskulu tootmises ja jaekaubanduses. Optimaalne ostukogus. Vaba varu. Broneeritud varu. Tellitud varu. Taastellimine. Taastellimispunkti arvutamine. Reservvaru ja selle arvutamine. Koguvaru ja selle arvutamine. Varude soetamine tarnija käibevahendite arvel.

TEEMA 5 - VARUDE ANALÜÜS

Ostuhindade ja makseaegade omavaheline seos. Varude analüüsi meetodid. ABC analüüs. XYZ analüüs. varude analüüsi läbiviimine ettevõttes. Tabelarvutusprogrammi kasutamine varude analüüsimisel. Majandustarkvara kasutamine varude juhtimisel. Tootesortimendi haldamine. Sortimendi analüüs. Sortimendi piiramine. Sortimendi juhtimine. Sortimendi analüüsi läbiviimine ettevõttes. Mittelikviidsete varude realiseerimine. Sortimendi juhtimine hulgi ja jaekaubanduses. Varude haldamise tulemuslikkus.

KLIENDITEENINDUS

Maht 2 EKAP

19.02.2022
02.04.2022

Klienditeeninduse olemus, klienditeeninduse mõõdikud, klienditeeninduse standardid, pretensioonid, reklamatsioonid, kliendirahulolu. Teenuse kvaliteet.

JUHTIMINE JA JUHENDAMINE

Maht 2 EKAP

01.04.2022
02.04.2022

Juhtimine vs haldamine, erinevad inimeste juhtimise stiilid. Delegeerimine, konfliktide lahendamise stiilid. Harjutused, grupitööd, rollimängud.

RISKIDE JUHTIMINE

Maht 2 EKAP

12.03.2022
02.04.2022

Riskihindamise metoodikad, Kaizen metoodika.

 

Õpetaja: Janek Popell

https://prolog.ee/wp-content/uploads/2018/08/Janek_Popell-1.jpg

Janek Popell on meie kooli külalisõpetaja. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides.