fbpx

Pottsepp-sell

POTTSEPP-SELL

 3.  taseme esmaõpe, õppemaht 30 EKAP-it

Statsionaarne ja mittestatsionaarne õppevorm 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised 

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhihariduseta isik. 

Eriala lühitutvustus (sh võimalused tööturul): 

Eriala lõpetanu tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid. Ta ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat.

Pottsepp-sell paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades

tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot. 

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Pottsepp-sell, tase 3

Edasiõppimise võimalus:

Põhihariduse olemasolul on võimalik jätkata õpinguid ehitusviimistluse, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse ning puitkonstruktsioonide ehituse erialal.

 õppekava ja rakenduskava

 Kontaktisik: Hanno Jõe

Hanno.Joe@rak.ee