fbpx

Logistiku abi

Logistiku abi

4 taseme esmaõpe,  õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Transporditeenused

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Eriala lühitutvustus:

Logistikud ja logistku abid töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades, tootmis- ja kaubandusettevõtetes. Peamised ametinimetused  on logistika valdkonna spetsailistid, logistikud, logistikajuhid. Lõpetajad võivad alustada ka tööd ettevõtjatena.

Logistiku töö on seotud kaupade, info ja inimeste paiknemise ja liikumisega. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas,  õiges koguse, õige hinna ja kvaliteediga.

Õppekava lõpetanu oskab näha logistilisi probleeme ja neid lahendada, eesmärgiga muuta enda ja ettevõtete tööd ökonoomsemaks.

Logistiku töös tulevad kasuks head suhtlemis- ja klienditeeninduse alased oskused ning samuti pingetaluvus.

Õpilane omandab teadmised ja oskused järgmistes valdkondades:

 • tööseadusandlus, töö- ja keskkonnaohutus,
 • majanduse ja ettevõtluse alused,
 • erialane inglise keel,
 • pakendid ja pakkimine,
 • klienditeenindus logistikas,
 • laondus ja kaupade käsitsemine,
 • majandus- ja juhtimisarvestus,
 • kaubavedude korraldamine,
 • ostmine ja hanked, varude juhtimine,
 • logistika juhtimine ettevõttes,
 • kulude juhtimine ja hinnakujundus logistikas,
 • tarneahelate haldamine,
 • veonduse õiguslik keskkond ning dokumentatsioon.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Logistiku abi, tase 4

Edasiõppimise võimalus:

Rakvere Ametikoolis on võimalus jätkata Logistik, tase 5 õppekaval.
Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Õppekava 

Rakenduskava

Kontaktisik: Pertti Pärna
Pertti.Parna[ätt]rak.ee