fbpx

Kinnisvarahooldus

Kinnisvarahooldus

4. taseme esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppemaht 180 EKAP

Statsionaarne õppevorm

Õppetöö toimub päevasel ajal

 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised 

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

 Eriala lühitutvustus:

Kinnisvarahooldaja eriala lõpetanu leiab tööd kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Õpilasel tuleb õpingute ajal spetsialiseeruda.

Võimalik on valida

  • hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine või
  • hoone ja krundi rajatiste tehnosüsteemide tehnohoolduse tegemine. 

Erialaõpingutes omandatakse teadmised kinnisvara korrashoiust ja  kinnisvarahooldaja oskused. Kinnisvarahooldaja täidab tööülesandeid, mis on seotud ehitise krundi, konstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamise ja tagamisega. Oma töös juhindub ta valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest.

Kinnisvarahooldaja õpib kinnisvarahooldaja alusteadmisi, krundi heakorda ja haljastust, hoone sisepuhastust ja koristustöid, konstruktsioonide hooldust ja remonti. Põhjalikud oskused omandatakse hoone küttesüsteemide, vee- ja kanalisatsiooni-   ning ventilatsioonisüsteemide hooldusest.

Edasiõppimise võimalus:

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses.

  

Kontaktisik: Hanno Jõe

Hanno.Joe@rak.ee