fbpx

Keevitaja

Keevitaja

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Mehaanika ja metallitöö

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Keevitaja tööks on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Õpitakse:

  • valmistama detaile/kooste, kasutama  keevitusseadmeid lähtuvalt tööjoonisest ja  detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest;
  • õpitakse poolautomaat- , käsikaar- ja TIG keevitamist;
  • keevitusel kasutatavaid materjale ja keevitusviise ning keevitusõmblusi; esitatavaid kvaliteedinõudeid ning kontrollmeetodeid;
  • järgima töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
  • mõistma oma rolli ettevõtluses;
  • mõistma oma õigusi ja kohustusi töövõtjana.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Keevitaja, tase 4

Keevitaja 4. taseme kutse raames on võimalik omandada ka järgmisi piiratud pädevusega osakutseid:
Käsikaarkeevitaja, tase 4
Poolautomaatkeevitaja, tase 4
TIG-keevitaja, tase 4

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Aare Reimann
Aare.Reimann[ätt]rak.ee