fbpx

IT süsteemide spetsialist

IT süsteemide spetsialist

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

IT-süsteemide nooremspetsialist omab ülevaadet IT-meeskonna ja organisatsiooni toimimisest,  kasutab korrektset eriala terminoloogiat suulises ja kirjalikus suhtluses ning dokumentide koostamisel. Ta töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides reegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Tema ülesandeks on standardsete IT probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
Põhilised tööülesanded IT süsteemide hooldamine ja arendamine ning kasutajatoe pakkumine.

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda IT-tehnikuna, IT-süsteemide spetsialistina, andmeside tehnikuna, klienditeeninduse konsultandina, arvutivõrgu administraatorina, serverite administraatorina.

Koolil on õppetööks ajakohased arvutiklassid ning kaasaegsete vahenditega  laboriklassid  võrgu, operatsioonisüsteemide ja riistvarapraktika läbiviimiseks. Praktikaettevõteteks on IT valdkonna ettevõtted nii Lääne-Virumaalt kui ka teistest maakondadest.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

IT-süsteemide nooremspetsialist, EKR tase 4

Edasiõppimise võimalus:

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses IT-suunal.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Pöörduge Eesti Töötukassa karjäärinõustaja poole.  Toetust makstakse ainult siis, kui taotlete toetust enne õpingute alustamist. 

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Harle Hiiemäe
Harle.Hiiemae[ätt]rak.ee