Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Rakvere Ametikoolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Rakvere Ametikoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Rakvere Ametikooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool (välislingid).

Lisainfo

Rakvere Ametikooli veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga;
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Rakvere Ametikooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud kooli selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa töötulemustest internetis, kooli avalikus dokumendiregistris. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Rakvere Ametikool töötleb kasutajate isikuandmeid erinevatel põhjustel. Enamik neist põhjustest on tingitud õigustatud huvist, et täita oma kohust. Peamised näited isikuandmete töötlemisest on:

 • õpilaste isikuandmeid on vaja töödelda, et registreerida õppimine EHISe registris ning väljastada õppimisega seotud dokumente;
 • töötajate isikuandmeid töödeldakse selleks, et vajadusel edastada andmed EHISe registrile ning oleks võimalik vormistada lepinguid ning teisi tööga seotud dokumente;
 • kursuslaste isikuandmeid töödeldakse, et esitada aruandlust Statistikaametile, EHISe registrile ja vajadusel Töötukassale ning väljastada õppetööga seotud dokumente;
 • lapsevanemate isikuandmeid töödeldakse, et saaks lapsevanemale avaldada infot tema lapse õppetöö tulemuste kohta;
 • praktika juhendajate isikuandmeid töödeldakse, et oleks võimalik koostada praktikalepinguid ning muid praktikaga seotud dokumente.

Kandideerimine tööle

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kogutud andmete säilitamine

Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse viis aastat.

Õpilaste isikuandmeid säilitatakse viiskümmend aastat alates kooli lõpetamisest või väljaarvamisest.

Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

Videojälgimine

Turvameetmena võõraste isikute põhjuseta tööruumidesse sisenemise takistamiseks ja kooli vara kaitseks kasutatakse kooli territooriumil ja hoonetes ööpäevaringset töötavat jälgimisseadmestikku. Salvestatud videomaterjali säilitatakse ca 60 kalendripäeva (digitaalsalvesti maksimum mahutavuse piires). 

Jälgimisseadmestiku kasutamine Rakvere Ametikoolis

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui koolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

 

Isikuandmete töötlemise toimingute register on koostamisel.