Uudised

Hea uudis meie logistika- ja autoerialade õppijatele ning tööandjatele! 28. detsember rakvere.ametikool


Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmad läbisid kvaliteedi hindamise ning saavutasid parima võimaliku tulemuse. Järgmine hindamine toimub kuue aasta pärast. Kool tänab praktikaettevõtteid suure panuse eest!

 

Hindamiskomisjon tõi välja õppekavarühmade tugemused ja arenguvõimalused:

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade tugevused

1) Õppekavarühmade erialade kutseeksamite tulemused on viimastel aastatel kasvutrendis. Eriti aga vajab märkimist sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 kutseeksami sooritusprotsent, mis on olnud kahel viimasel aastal 100%.

2) Hinnatavate õppekavarühmade õpetajad on vanuses 24-60, keskmine vanus on 39. Selline seis loob head eeldused õppekavarühma jätkusuutlikkusele.

3) Hinnatavate õppekavarühmade õpetajad on motiveeritud ja hindavad Rakvere Ametikooli tugeva koolina ning soovivad seal edaspidi töötada.

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade parendusvaldkonnad ja soovitused

1) Kõikide hinnatavate õppekavarühmade õppekavade rakenduskavasid (nt mootorsõidukitehnik, tase 4; logistiku abi, tase 4) analüüsides selgus, et moodulite rakenduskavade sisu on ebaühtlane ja hindamiskriteeriumid ei ole alati üheselt mõistetavad. Komisjon soovitab analüüsida koos mooduli õpetajatega rakenduskavu ja sõnastada need nii, et kõikidele õppeprotsessi osalistele oleks rakenduskavad üheselt mõistetavad.

2) Praktikaprotsessi osapooled tõid esile vajadust paremaks õppija toetamiseks ja kooli koostööks ettevõtetega. Komisjon soovitab analüüsida kogu praktikaprotsessi, samuti rollide ja vastutuse jaotust (sh kutseõpetaja rolli koolipoolsel praktikajuhendamisel ja suhtlemisel ettevõttega) ning koostada konkreetne ja selge tegevuste plaan praktikaprotsessi parendamiseks ning siduda need õppeaasta tegevuskavaga.

3) Koolis on loodud eelnevatel hindamisperioodidel e-õppe materjale. Materjalidega tutvumisel selgus, e-õppe materjalide ajakohastamise ja väljundipõhise õppe põhimõtetele vastavusse viimise vajadus. Komisjoni hinnangul vajaks uute e-õppe materjalide loomine ning olemasolevate ajakohastamine läbiviimist valdkonniti, muuta tegevus prioriteetseks kõikidel erialadel.

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade arenguvõimalused

1) Sihtgrupi huvi ja vajadusi silmas pidades soovitab komisjon kasutada praktiliste oskuste ja kompetentside omandamiseks teiste kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide logistikalaboreid, mis on varustatud vajalike seadmetega tööelu simuleerimiseks ja praktiseerimiseks.

2) Õppekavarühmades puudub terviklik ülevaade tööle rakendumise ja edasi õppimise kohta. Kool ei kogu tervikuna informatsiooni õpilaste tööturul rakendumise ja edasiõppimise kohta, sest küsitlused ei anna täielikku informatsiooni, on õppijaid kes ei anna tagasisidet, lahkuvad tööle välismaale vms.

Komisjoni ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile on, et nimetatud andmed võiksid olla kättesaadavad riiklikest registritest, nt Maksu- ja Tolliametist, EHISest.

 

Nõukogu kaalus 17.12.2020 istungil välja toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi ning leidis, et mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmades toimuv õppetöö vastab kvaliteedi hindamise kriteeriumidele ja õigusaktidele, mille tulemusena otsustati:

Viia läbi järgmine kvaliteedi hindamine Rakvere Ametikooli mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmades kuue (6) aasta pärast.

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmad läbisid kvaliteedi hindamise ning saavutasid parima võimaliku tulemuse. Järgmine hindamine toimub kuue aasta pärast. Kool tänab praktikaettevõtteid suure panuse eest!

 

Hindamiskomisjon tõi välja õppekavarühmade tugemused ja arenguvõimalused:

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade tugevused

1) Õppekavarühmade erialade kutseeksamite tulemused on viimastel aastatel kasvutrendis. Eriti aga vajab märkimist sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 kutseeksami sooritusprotsent, mis on olnud kahel viimasel aastal 100%.

2) Hinnatavate õppekavarühmade õpetajad on vanuses 24-60, keskmine vanus on 39. Selline seis loob head eeldused õppekavarühma jätkusuutlikkusele.

3) Hinnatavate õppekavarühmade õpetajad on motiveeritud ja hindavad Rakvere Ametikooli tugeva koolina ning soovivad seal edaspidi töötada.

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade parendusvaldkonnad ja soovitused

1) Kõikide hinnatavate õppekavarühmade õppekavade rakenduskavasid (nt mootorsõidukitehnik, tase 4; logistiku abi, tase 4) analüüsides selgus, et moodulite rakenduskavade sisu on ebaühtlane ja hindamiskriteeriumid ei ole alati üheselt mõistetavad. Komisjon soovitab analüüsida koos mooduli õpetajatega rakenduskavu ja sõnastada need nii, et kõikidele õppeprotsessi osalistele oleks rakenduskavad üheselt mõistetavad.

2) Praktikaprotsessi osapooled tõid esile vajadust paremaks õppija toetamiseks ja kooli koostööks ettevõtetega. Komisjon soovitab analüüsida kogu praktikaprotsessi, samuti rollide ja vastutuse jaotust (sh kutseõpetaja rolli koolipoolsel praktikajuhendamisel ja suhtlemisel ettevõttega) ning koostada konkreetne ja selge tegevuste plaan praktikaprotsessi parendamiseks ning siduda need õppeaasta tegevuskavaga.

3) Koolis on loodud eelnevatel hindamisperioodidel e-õppe materjale. Materjalidega tutvumisel selgus, e-õppe materjalide ajakohastamise ja väljundipõhise õppe põhimõtetele vastavusse viimise vajadus. Komisjoni hinnangul vajaks uute e-õppe materjalide loomine ning olemasolevate ajakohastamine läbiviimist valdkonniti, muuta tegevus prioriteetseks kõikidel erialadel.

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmade arenguvõimalused

1) Sihtgrupi huvi ja vajadusi silmas pidades soovitab komisjon kasutada praktiliste oskuste ja kompetentside omandamiseks teiste kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide logistikalaboreid, mis on varustatud vajalike seadmetega tööelu simuleerimiseks ja praktiseerimiseks.

2) Õppekavarühmades puudub terviklik ülevaade tööle rakendumise ja edasi õppimise kohta. Kool ei kogu tervikuna informatsiooni õpilaste tööturul rakendumise ja edasiõppimise kohta, sest küsitlused ei anna täielikku informatsiooni, on õppijaid kes ei anna tagasisidet, lahkuvad tööle välismaale vms.

Komisjoni ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile on, et nimetatud andmed võiksid olla kättesaadavad riiklikest registritest, nt Maksu- ja Tolliametist, EHISest.

 

Nõukogu kaalus 17.12.2020 istungil välja toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi ning leidis, et mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmades toimuv õppetöö vastab kvaliteedi hindamise kriteeriumidele ja õigusaktidele, mille tulemusena otsustati:

Viia läbi järgmine kvaliteedi hindamine Rakvere Ametikooli mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika ning transporditeenuste õppekavarühmades kuue (6) aasta pärast.