Dokumentide esitamine

Dokumentide vastuvõtt toimub aadressil Rakvere Piiri 8, ruum 107.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  1. ID- kaart või pass, välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
  2. Vormikohane avaldus (täidetakse dokumentide vastuvõtukomisjonis) põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel Rakvere Ametikoolis kinnitatud koopia;
  3. Üks foto suurusega 3×4 cm

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek (võimalik täita kohapeal)

Soovi korral saad oma sisseastumisdokumendid esitada elektroonselt e-vastuvõtu keskkonnas.

Tutvu Rakvere Ametikooli vastuvõtukomisjoni töökorraga.

Info telefonil +3723295030 või info@rak.ee